Statuten & Reglementen

De vereniging is opgericht op 12 september 1946

In 1979 is de naam Sportvereniging Hellendoorn (S.V.H.) aangenomen. Statuten zijn op te vragen bij het secretariaat.

De nieuwste versie van het Huishoudelijk Reglement is hier te downloaden of op te vragen bij het secretariaat van onze vereniging.

Wil je weten wat de plannen van de SVH zijn voor de komende jaren? Download dan hier het Beleidsplan 2018-2020.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

AVG beleid

Met het AVG beleid wil SVH voldoen aan de betreffende EU wetgeving. Ons AVG beleid wordt hieronder weergegeven.
 • Leden geven toestemming voor het bewaren van hun persoonsgegevens.
  • Voor nieuwe leden wordt hiervoor toestemming gevraagd via het aanmeldingsformulier.
  • Voor bestaande leden wordt toestemming gevraagd (via mailing. Indien er niet binnen een maand gereageerd wordt wordt er vanuit gegaan dat men akkoord is)
 • Leden hebben het recht hun gegevens in te zien. Dit kan via het afdelingsbestuur of rechtstreeks via de leden administratie.
 • Leden hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen.
 • Leden hebben het recht op “data portabiliteit”. Dat wil zeggen dat hun persoonsgegevens op hun verzoek doorgegeven kunnen worden aan derden.
 • De volgende persoonsgegevens worden door de leden administratie bewaard :
  • Naam, woonadres, telefoon nummer, e-mail adres, geboorte datum, geslacht, bank- rekening nummer, datum inschrijving, datum uitschrijving, lid nummer en evt sportbond nummer.
 • Deze gegevens zijn door de leden zelf aangeleverd (of door de ouders/ verzorgers van de jeugdleden)
 • Het doel van het bewaren van deze gegevens is :
  • Inzicht verkrijgen in het leden bestand, communicatie met de leden, het innen van contributie, de indeling in de leeftijdsklassen, het kunnen delen met de sportbonden.
 • De gegevens worden bewaard voor de periode dat iemand lid is tot een jaar na opzegging.
  Met toestemming kunnen individuele gegevens eventueel langer bewaard met het contact met oud-leden als doel.
 • De leden administratie heeft toegang tot de gegevens.
 • De gegevens worden bewaard in een administratie programma op een PC van SVH welke beschikbaar is gesteld aan de leden administratie.
 • De gegevens worden gedeeld met :
  • Intern : De daarvoor bevoegde bestuursleden, trainers / leiders.
  • Extern met : De sportbonden Nevobo en de KNGU. De bank voor de automatische overschrijvingen van de contributie. En in specifieke gevallen met het Jeugd Sport Fonds van de gemeente.
 • Het is mogelijk dat er opnames van leden gemaakt worden (foto’s of film tijdens wedstrijden of evenementen).
 • De regels omtrent het gebruik van beeld materiaal in verband met de AVG wetgeving zijn als volgt samen te vatten.

In het algemeen :

  • Beeldmateriaal van personen die herkenbaar in beeld zijn, mag alleen worden gepubliceerd worden als deze personen daar actief toestemming voor hebben gegeven. Bij minderjarige kinderen moet er toestemming zijn van de ouders/verzorgers.
  • Deze toestemming kan ten alle tijde ingetrokken worden.

Een uitzondering hierop is het gebruik van beeld materiaal voor z.g.n. Journalistieke doeleinden. :

  • Hier wordt mee bedoeld dat voor het gebruik van beeldmateriaal in het kader van verslaglegging van een evenement geen toestemming nodig is. Dit geld ook als het gaat om minderjarigen. Bij promotie van een evenement of van de vereniging is dit ook toegestaan zonder toestemming.
  • Indien bezwaar gemaakt wordt tegen het publiceren van beeld materiaal (waarop de bezwaarmaker te zien is), zal SVH dit beeld materiaal voor zover mogelijk verwijderen.

Foto’s door publiek :

  • Toeschouwers of aanwezigen mogen foto’s maken vanaf de toeschouwersaccommodatie tijdens een evenement of wedstrijd voor gebruik ervan in privésfeer. Publiceren van foto’s op internet mag alléén als daarvoor toestemming is gegeven door alle personen op de foto. De vereniging is er niet verantwoordelijk voor als er toch foto’s worden gepubliceerd zonder toestemming.

Foto’s voor commercieel gebruik.

  • Beeld materiaal voor commercieel gebruik is niet toegestaan.
 • Het algemeen bestuur is het aanspreekpunt voor AVG zaken.
 • In geval van data-lekken moet dit doorgegeven worden aan het algemeen bestuur.
  Het algemeen bestuur is verplicht dit te registreren en eventueel te melden bij de “autoriteit persoonsgegevens”.

Bekijk hier onder het AVG en fotografie beleid van KNGU